Mleko Znaczenie Skład chemiczny Tylko świeże Samo zdrowie Jakość

Surowe przepisy dotyczące mleka kładą szczególny nacisk na jakość mikrobiologiczną i zdrowotną mleka, przywołując w tym zakresie wymagania unijne. W odróżnieniu od normy, w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, podobnie jak w Unii Europejskiej, (wymagania dla mleka surowego określone zostały w Dyrektywie Rady 92/46 z 16.06.1992 r,) w mleku surowym obowiązuje tylko jedna klasa. Standard i całość wyprodukowanego w gospodarstwie mleka, powinna odpowiadać tej klasie, przy czym określony został górny pułap dla ilości drobnoustrojów i komórek somatycznych dopuszczonych w 1 mililitrze mleka.

Europejski standard mleka surowego, to w Polsce odpowiednik mleka klasy ekstra. Zgodnie z przyjętym w rozporządzeniu zapisem, mleko surowe (pochodzące od krów) nie powinno zawierać w 1 mililitrze więcej niż 100.000 drobnoustrojów i 400.000 komórek somatycznych.

Szacuje się, że już ponad 80 proc. produkowanego w kraju mleka spełnia wymagania ustalone dla klasy ekstra – najwyższej klasy jakościowej. Chcąc produkować mleko zdrowe i dobre o wysokiej jakości, trzeba przede wszystkim znać właściwe przepisy, aby sprostać i dostosować się do stawianych wymagań.

Mleko przeznaczone do obrotu musi odpowiadać wysokim parametrom jakości mikrobiologicznej i zdrowotnej. Mleka o niskiej jakości nikt nie będzie akceptował, bo z niskiej jakości surowca nie da się wytworzyć produktu o wysokich walorach smakowo-zdrowotnych.
Obecnie wymagania dla gospodarstw produkujących mleko surowe w naszym kraju określają następujące akty prawne: 1.rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2003 nr 167, poz. 1629); 2.ustawa z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. 2004 nr 69, poz. 625); 3.rozporządzenie (UE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie higieny środków spożywczych, a w szczególności jego Załącznik I dotyczący  produkcji podstawowej i działań powiązanych; 4.rozporządzenie (UE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Załącznik III, Sekcja IX, rozdział I „Surowe mleko – produkcja podstawowa”; 5.rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz. U. Nr 188, poz. 1946 z późn. zm.) w zakresie nie uregulowanym ww. przepisami, które weszło w życie z dniem 6 września 2004 r.
 
MODERATOR - Tworzenie stron WWW
Copyright © 2014 Hydropress Serwis Sp. z o.o., Miszewko, ul. Słoneczna 43a, 80-297 Banino
tel. 58 732 26 81 wew 401 | biuro@eko-mleko.pl